<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4119151268278228861\x26blogName\x3d%E2%9C%BFEiY-LiN%E2%9C%BF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/\x26vt\x3d-4771370130123995499', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


✿ budak mata sepet!! ✿
6:32 AM : Tuesday, January 25, 2011 | Add comment [0]
pic ni die nak bukti kn bahawa mata nya tdk sepet .. hehe .. tapi kn
akk tgk sepet je dik .. lalalala

c budak sepet comel buat mke .. hehe... lalala...
i like pic ni.. seakan2 mau kiss kakak nya ..

sgt baik , penyayang , hehe .. dah xpyh puji lbh2.. t mate nya makin sepet !! haha
pdn mke adik teha ku cayunk !!

sgt comel !! pp tembam ! mata sepet!! ish2!! geram .. degil ada nakal pon ade..
hehe.. kn dak mata sepet !!tak kisah la sepet ke ape ke.. hehe.. akk gurau2 je adik akk oii...
tapi mmg betol sepet kn .. hehe... aloo.. tetap comel ..
akk nak happy2 dgn adik akk sorg ni .. sbb hidup akk sunyi sgt lorh ..
happy sgt pat knal ngn dak mata sepettt !!! hehehe
pape pon AKK TETAP SAYANG ADIK YE !!
ABOUT ME
BORAK BERSAMA MRS.GIGIRABITT
My fRiEndS
CREDITS