<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4119151268278228861\x26blogName\x3d%E2%9C%BFEiY-LiN%E2%9C%BF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/\x26vt\x3d-4771370130123995499', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


✿doa putus cinta mengatasi kekecewaan ✿
10:21 PM : Thursday, March 31, 2011 | Add comment [0]
Salam guys.... Cinta adalah sesuatu yang paling INDAH. Bila hati terpaut dan mata tersangkut akan keluarlah kemanisan SAYANG. Dan bila sudah mengenali hati budi dan hati terasa bagai di taman bunga barulah bibit2 CINTA itu akan berputik. CINTA bukan hanya sebutan sahaja tetapi sesuatu yang tulus, ikhlas dan jujur dari HATI yang sedang berbunga. Jangan mudah melafazkan CINTA jika SIDIA tidak menunjukkan bibit2 itu. Rasa dan sentuh dahulu perasaan itu baru meluahkan apa yang tersimpan dalam hati. Tetapi harus berhati2 bila berCINTA. Kerana CINTA bisa mengubah seseorang itu menjadi bahaya. Ingat!! kita mempunyai akal yang waras dan hati yang cekal untuk menangani masalah putus CINTA atau apa jua berkaitan CINTA dan KEHIDUPAN. Jangan sesekali membuat perkara BODOH dan SESAT hingga Allah mengutuk perbuatan kita. Bila mengalami kekecewaan putus cinta, putus tunang, bercerai suami isteri atau apa jua, maka hanya ikhtiar yang boleh dilakukan untuk melupakan masalah itu. InsyaAllah.. kita berusaha dan berserah kepada-Nya. Mudah2an Allah SWT bisa membantu... Pertama sekali letak tapak tangan pada dahi atau dada kemudian baca ayat yang akan di berikan dibawah. Setelah selesai baca, genggam tapak tangan kemudian buat insyarat membuang... "YAMHUALLAHU MAAYASHA Oo" (huruf hamzah baris depan) ~ Surah Ar-Ra'ad ayat 39 ~ P.S. Semoga ayat Quran ini bisa mengubati masalah ini. Setiap DOA akan dimakbulkan jika dibuat bersama dengan solat sunat 2 rakaat, sedekah Al Fatiha kepada Rasulullah SAW dan sahabat serta umat islam semua dan niat. InsyaAllah.. Allah itu MAHA mendengar dan MAHA pengasih pada hambanya.. AMIN


ABOUT ME
BORAK BERSAMA MRS.GIGIRABITT
My fRiEndS
CREDITS